Повідомлення про оприлюднення проекту

Март 26 08:40 2012

рішення Рівненської міської ради

«Про затвердження Порядку видачі рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності»

На виконання вимог статей 9, 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради виносить на обговорення проект рішення Рівненської міської ради «Про затвердження Порядку видачі рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності».

Порядок видачі рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності визначає єдині правила та процедуру видачі рішення Рівненської міської ради юридичним і фізичним особам – підприємцям та громадянам про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності.

Проект регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на веб-сайті Рівненської міської ради та її виконавчого комітету (www.city-adm.rv.ua), а також на сайті газети Рівненської міської ради «7 днів» (www.7d.rv.ua) у мережі Інтернет.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у письмовому та/або електронному вигляді приймаються протягом місяця з дня опублікування проекту за адресою: управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради, 33028, вул. Соборна, 12-а, м.Рівне (2-й поверх, каб. 212), тел. 22-58-95, e-mail: ukv.rivne@gmail.com.

Проект

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(шосте скликання)
Р І Ш Е Н Н Я

Від «_____» _______________2012р.                                                            №_____

Про затвердження Порядку видачі рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

На підставі ст.ст. 12,127-129 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19 травня 2011 року №3392-VI, Рівненська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок видачі рішення про Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності (додаток №1).

2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова Е.   Галайчук), постійній комісії з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування  (голова М.Берташ),  постійній комісії з питань Регламенту, депутатської діяльності та етики, розвитку місцевого самоврядування  (голова О. Чубай), постійній комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва (голова Ю. Вознюк), секретарю міської ради А. Грещуку та начальнику управління комунальною власністю Н. Поліщук, а організацію його виконання – начальнику відділу «Єдиний дозвільний офіс у м. Рівному» С. Марцинюку.

Міський голова В. Хомко

Додаток  №1
до рішення Рівненської міської ради

від «     » _____________ 2012 року №

Порядок видачі рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

1. Загальні питання

1.1 Цей порядок визначає процедуру видачі юридичним особам,  фізичним особам – підприємцям та громадянам рішення про  продаж земельних ділянок державної та комунальної власності.

2. Умови видачі рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

2.1 Для отримання рішення відповідно до вимог ч.2 ст. 128 Земельного кодексу України юридична особа, фізична особа – підприємець, громадянин подає особисто заяву (клопотання) у відділ «Єдиний дозвільний офіс у м. Рівному» про продаж земельної ділянки державної або комунальної власності. У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

2.2 До заяви (клопотання) додається:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності), та документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд);

б) копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина — копія документа, що посвідчує особу.

3. Прийняття рішення та його видача

3.1 Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або відмову у продажу приймається сесією Рівненської міської ради.

3.2 Юридичним особам, фізичним особам – підприємцям, громадянам  рішення (витяг з рішення) видається через 10 календарних днів (відповідно до Регламенту Рівненської міської ради шостого скликання) після прийняття рішення Рівненською міською радою, органом який прийняв заяву (клопотання), тобто відділом «Єдиний дозвільний офіс у м. Рівному» або надсилається письмове повідомлення про відмову у його прийнятті із зазначенням причин відмови.

3.3 Підставою відмови у продажу земельної ділянки є:

а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

в) якщо щодо суб’єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

г) встановлена цим Земельним кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;

ґ) відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

3.4  Відмова органу місцевого самоврядування про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Секретар міської ради А. Грещук

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення Рівненської міської ради «Про затвердження Порядку видачі рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності»

19 березня 2012 року                                                                            м.Рівне

Назва регуляторного органу: Рівненська міська рада

Назва документа: проект рішення Рівненської міської ради «Про затвердження Порядку видачі рішення про продаж земельних ділянок державної  та комунальноїй власності».

Розробник аналізу регуляторного впливу: управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради

Відповідальна особа: Мельник Марія Феофілівна

Контактний телефон (0362) 22-58-95

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» встановлено, що документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб’єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Об’єктом, на який видається документ дозвільного характеру, зокрема є земельна ділянка.

Статтею 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» встановлено Порядок видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) регіональними та місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру.

Рішенням Рівненської міської ради від 02.07.2009р. № 2646 «Про затвердження Положення про роботу відділу «Єдиний дозвільний офіс у м. Рівному» затверджено Положення про відділ «Єдиний дозвільний офіс у м. Рівному» виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Питання земельних відносин є вкрай важливими для розвитку економіки міста та поповнення міського бюджету.

Регулювання земельних відносин у місті Рівному здійснюється на підставі Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих і нормативних актів, якими обумовлені відносини, які застосовуються при продажу у власність земельних ділянок. Вказана ситуація потребує додаткового врегулювання Рівненською міською радою шляхом прийняття відповідного рішення.

Відповідно до пункту 115 додатку до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальній власності є документом дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Прийняття рішення Рівненської міської ради «Про затвердження Порядку видачі рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності» дасть змогу затвердити Порядок видачі таких рішень  Рівненської міської ради, привести видачу таких рішень відповідно до вимог нормативно–правових документів, вказаних вище, а також створить умови щодо  чіткої взаємодії між причетними структурами та, як наслідок, ефективний розгляд заяв/клопотань суб’єктів господарювання щодо оформлення прав на земельні ділянки в межах міста Рівного.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Регуляторний акт спрямований на встановлення шляхів співпраці між відділом «Єдиний дозвільний офіс у м. Рівному», управлінням комунальною власністю, міською радою, заявниками та інших суб’єктів відносин для забезпечення ефективного та своєчасного розгляду заяв (клопотань) щодо продажу земельних ділянок в межах міста Рівного.

Порядком видачі рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності встановлюється більш чітке врегулювання правовідносин між владою та суб’єктами господарювання щодо набуття останніми права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності, визначаються шляхи співпраці всіх причетних структур, а також вдосконалюється нормативно – правова  база.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки відсутність Порядку видачі рішень про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності є порушенням вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», що відповідно є неприйнятним.

Друга альтернатива – розробити та затвердити Порядок видачі рішень про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності. Це єдиний інструмент, який приводить у дію чітко визначені критерії видачі відповідних рішень міської ради.

Таким чином, приймається другий альтернативний варіант, оскільки він спрямований на виконання вимог чинного законодавства в питаннях дозвільної системи у сфері господарської діяльності, що дозволить досягти поставленої цілі.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Даний регуляторний акт запроваджується з метою здійснення процесу видачі рішень Рівненської міської ради про продаж земельних ділянок державної та комунальної влласності. Вказані цілі досягаються усім змістом документа, оскільки він у сукупності формує порядок видачі відповідних рішень Рівненської міської ради.

Регуляторний акт – місцевий нормативно–правовий акт, який установлює загальні вимоги до видачі рішень Рівненської міської ради про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.

Порядок видачі рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності є обов’язковим для всіх суб’єктів, що звертаються із заявами (клопотаннями) щодо продажу земельних ділянок в межах міста Рівного.

Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації шляхом розміщення на офіційному веб–сайті Рівненської міської ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Дія даного регуляторного акту передбачає можливість встановлення єдиного Порядку видачі рішень Рівненської міської ради про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, який буде відповідати вимогам чинного законодавства. Впровадження даного регуляторного акта забезпечить розгляд заяв (клопотань) суб’єктів господарювання щодо продажу земельних ділянок в межах міста Рівного.

Дія даного регуляторного акта негативних наслідків не матиме.

6.Очікувані результати прийняття акта.

Впровадження цього регуляторного акту дозволить дозволить привести у відповідність до положень чинного законодавства порядок видачі рішень про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, врегулювання інтересів суб’єктів господарювання.

Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування
Встановлення чіткої процедури видачі рішень Рівненської міської ради про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності. Регламентація дій, встановлення повноважен­ь та обов’язків, визначення шляхів співпраці всіх причетних структур. Додаткові витрати відсутні
Суб’єкти господарювання
Чітке встановлення загальних прав та обов’язків для суб’єктів відносин при подачі заяв про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності в межах міста Рівного.

Підвищення інформованості суб’єктів господарювання щодо порядку видачі рішення Рівненської міської ради про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності.

Додаткові витрати відсутні

Громада (громадяни)

Чітке встановлення загальних прав та обов’язків для суб’єктів відносин при подачі заяв про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності в межах міста Рівного. Додаткові витрати відсутні

На дію регуляторного акта можуть впливати зовнішні чинники, пов’язані із змінами в законодавстві. Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

7. Обґрунтування дії запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Даний регуляторний акт не має обмеження строку дії.

У разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

8. Визначені показники результативності регуляторного акту.

В процесі відстеження результативності впровадження регуляторного акта будуть досліджуватися наступні показники:

— кількість суб’єктів, які після прийняття рішення Рівненської міської ради, отримають рішення Рівненської міської ради про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності.

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності проводиться не пізніше ніж через два роки з моменту набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження кількості суб’єктів, які отримають рішення Рівненської міської ради про передачу у власність або надання у постійне користування або оренду земельних ділянок та які звернуться із заявами (клопотаннями) щодо передачі у власність або надання у постійне користування або оренду земельних ділянок буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних.

Розробник проекту Порядку видачі рішень Рівненської міської ради про  продаж земельних ділянок державної та комунальної власності —  управління   комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради.

  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.