Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Рівненської міської ради

Март 21 09:16 2012

«Про затвердження Порядку видачі рішення про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності»

На виконання вимог статей 9, 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради виносить на обговорення проект рішення Рівненської міської ради «Про затвердження Порядку видачі рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності».

Порядок видачі рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, визначає єдині правила та процедуру видачі рішення Рівненської міської ради юридичним та фізичним особам – підприємцям про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, для господарської діяльності.

Проект регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на веб-сайтах Рівненської міської ради та її виконавчого ко­мітету http:// www.cityadm.rv.ua і газети «7 днів» http://7d.rv.ua в мережі Інтернет.

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у письмовому та/або електронному вигляді приймаються протягом місяця з дня опублікування проекту за адресою: управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради, 33000, вул. Лермонтова, 6, м.Рівне (5-й поверх, каб. 503, тел. 26-04-93, 63-42-63, e-mail: uzvmvk@i.ua).

Проект
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(шосте скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

Від «___» __________ 2012 р.       №_____

Про затвердження порядку видачі рішення про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

На підставі статей 12, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19 травня 2011 року №3392-VI Рівненська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок видачі рішення про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності (додаток № 1).

2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування (голова М. Берташ), постійній комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва (голова Ю. Вознюк), постійній комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, розвитку місцевого самоврядування (голова О. Чубай), секретарю міської ради А. Грещуку і начальнику управління земельних відносин В. Парчуку, а організацію його виконання – начальнику відділу «Єдиний дозвільний офіс у м. Рівному» С. Марцинюку.

Міський голова Володимир ХОМКО

Додаток № 1

до рішення Рівненської міської ради від «___» ____________ 2012 року № ____

Порядок видачі рішення про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

Загальні питання

Цей порядок визначає процедуру видачі рішення юридичним та фізичним особам – підприємцям про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності для зайняття господарською діяльністю.

Умови видачі рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності.

Для отримання рішення відповідно до вимог абзацу 5 пункту 1 статті 123 Земельного кодексу України юридична особа або фізична особа – підприємець подає особисто заяву (клопотання) у відділ «Єдиний дозвільний офіс у м. Рівному» про передачу у власність або надання в постійне користування або оренду земельної ділянки із зазначенням терміну оренди, місцезнаходження земельної ділянки, її площі та класифікації виду цільового призначення земельної ділянки.

До заяви (клопотання) додається: технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

Для отримання рішення відповідно до пункту 9 статті 123 Земельного кодексу України про надання земельної ділянки в користування за проектом землеустрою щодо її відведення юридична особа або фізична особа –підприємець подає особисто заяву (клопотання) у відділ «Єдиний дозвільний офіс у м. Рівному» про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність або надання в постійне користування або оренду земельної ділянки із зазначенням терміну оренди, місцезнаходження земельної ділянки, її площі, класифікації виду цільового призначення земельної ділянки, у тому числі (у разі необхідності) вимог щодо відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

До заяви (клопотання) додаються:

1) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

2) висновок комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою;

3) висновок державної експертизи землевпорядної документації (в разі необхідності).

Прийняття рішення та його видача

1. Рішення про передачу у власність або надання у постійне користування або оренду земельних ділянок юридичним особам та фізичним особам – підприємцям чи відмову у наданні приймається сесією Рівненської міської ради.

2. Юридичним та фізичним особам – підприємцям рішення (витяг з рішення) видається через 10 календарних днів (відповідно до регламенту Рівненської міської ради шостого скликання) після прийняття рішення Рівненською міською радою, органом, який прийняв заяву (клопотання), тобто відділом «Єдиний дозвільний офіс у м. Рівному», або надсилається письмове повідомлення про відмову в його прийнятті із зазначенням причин відмови.

3. Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

4. Відмова органу місцевого самоврядування в передачі у власність або наданні у постійне користування або оренду земельних ділянок чи залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Секретар міської ради Андрій ГРЕЩУК

АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту

Порядку видачі рішення про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок,що перебувають у державній або комунальній власності

15 березня 2012 року        м. Рівне

Назва регуляторного органу: Рівненська міська рада

Назва документа: проект рішення Рівненської міської ради «Про затвердження Порядку видачі рішення про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності».

Розробник аналізу регуляторного впливу: управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради

Відповідальна особа: Парчук Василь Якович

Контактний телефон 0(362) 26-04-93

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» встановлено, що документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб’єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Об’єктом, на який видається документ дозвільного характеру, зокрема, є земельна ділянка, а також документи, які використовуються суб’єктом господарювання у процесі проходження погоджувальної (дозвільної) процедури (проектна документація на будівництво об’єктів, землевпорядна документація, містобудівна документація, гірничий відвід).

Статтею 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» встановлено Порядок видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) регіональними та місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру.

Рішенням Рівненської міської ради від 02.07.2009 № 2646 «Про затвердження Положення про роботу відділу «Єдиний дозвільний офіс у м. Рівному» затверджено Положення про відділ «Єдиний дозвільний офіс у м. Рівному» виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Питання земельних відносин є вкрай важливими для розвитку економіки міста та поповнення міського бюджету.

Регулювання земельних відносин у місті Рівному здійснюється на підставі Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про землеустрій» та інших законодавчих і нормативних актів, якими обумовлені відносини, які застосовуються при передачі у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що не відповідають принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Вказана ситуація потребує врегулювання Рівненською міською радою шляхом прийняття відповідного рішення.

Відповідно до пункту 114 додатку до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» рішення про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, є документом дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Прийняття рішення Рівненської міської ради «Про затвердження Порядку видачі рішення про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності» дасть змогу затвердити Порядок видачі таких рішень Рівненської міської ради, привести видачу таких рішень у відповідність до вимог нормативно-правових документів, вказаних вище, а також створить умови щодо чіткої взаємодії між причетними структурами та, як наслідок, ефективний розгляд заяв/клопотань суб’єктів господарювання щодо оформлення прав на земельні ділянки в межах міста Рівного.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Регуляторний акт спрямований на відновлення шляхів співпраці між відділом «Єдиний дозвільний офіс у м. Рівному», міською радою, надавачами запитів та інших суб’єктів відносин для забезпечення правових та інших відносин, які виникають під час оформлення права на земельні ділянки в межах міста Рівного.

Порядком видачі рішень Рівненської міської ради про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, регламентуються дії, встановлюється більш чітке врегулювання правовідносин між владою та суб’єктами господарювання щодо набуття останніми права власності або права користування на земельні ділянки, визначаються шляхи співпраці всіх причетних структур, а також вдосконалюється нормативно-правова база.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Така альтернатива неприйнятна, оскільки відсутність Порядку видачі рішень Рівненської міської ради про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, може привести до порушень, оскільки веде до порушення норм діючого законодавства, що неприйнятно.

Друга альтернатива – розробити і затвердити Порядок видачі рішень Рівненської міської ради про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності. Це чи не єдиний інструмент, який приводить у дію чітко визначені критерії видачі відповідних рішень міської ради.

Таким чином, приймається другий альтернативний варіант, оскільки він спрямований на виконання вимог чинного законодавства в питаннях дозвільної системи у сфері господарської діяльності, що дозволить досягти поставленої цілі.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Цей регуляторний акт запроваджується з метою здійснення процесу видачі рішень Рівненської міської ради про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, суб’єктам господарювання. Вказані цілі досягаються усім змістом документа, оскільки він у сукупності формує порядок видачі відповідних рішень Рівненської міської ради.

Регуляторний акт – місцевий нормативно-правовий акт, який установлює загальні вимоги до видачі рішень Рівненської міської ради про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.

Порядок видачі рішень Рівненської міської ради про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, є обов’язковим для всіх суб’єктів, що звертаються із заявами (клопотаннями) щодо оформлення права на земельні ділянки в межах міста Рівного для зайняття господарською діяльністю.

Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Рівненської міської ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Дія згаданого регуляторного акта передбачає можливість встановлення єдиного Порядку видачі рішень Рівненської міської ради про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, який буде відповідати вимогам чинного законодавства. Впровадження цього регуляторного акта забезпечить розгляд заяв (клопотань) суб’єктів господарювання щодо оформлення права на земельні ділянки в межах міста Рівного для зайняття господарською діяльністю та видачу відповідних рішень за результатами розгляду цих заяв (клопотань).

Дія згаданого регуляторного акта негативних наслідків не матиме.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання та громадян внаслідок дії регуляторного акта.

Впровадження цього регуляторного акта дозволить привести у відповідність до положень чинного законодавства порядок видачі рішень щодо передачі у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, врегулювання інтересів суб’єктів господарювання.

Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування
Встановлення чіткої процедури видачі рішень Рівненської міської ради про передачу у власність або надання в постійне користування або оренду земельних ділянок.

Регламентація дій, встановлення повноважен­ь та обов’язків, визначення шляхів співпраці всіх причетних структур.

Додаткових витрат немає.
Суб’єкти господарювання
Гарантія надання якісних послуг споживачам. Підвищення інформованості суб’єктів господарювання щодо порядку видачі рішення Рівненської міської ради про передачу у власність або надання в постійне користування або оренду земельних ділянок. Додаткових витрат немає.
Чітке встановлення загальних прав та обов’язків для суб’єктів відносин при видачі рішення Рівненської міської ради про передачу у власність або надання в постійне користування або оренду земельних ділянок. Додаткових витрат немає.

На дію регуляторного акта можуть впливати зовнішні чинники, пов’язані зі змінами в законодавстві. Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

7. Обґрунтування дії запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Цей регуляторний акт не має обмеження строку дії.

У разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію цього регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

8. Визначені показники результативності регуляторного акта.

У процесі відстеження результативності впровадження регуляторного акта будуть досліджуватися такі показники:

— кількість суб’єктів, які після прийняття рішення Рівненської міської ради отримають рішення Рівненської міської ради про передачу у власність або надання в постійне користування або оренду земельних ділянок;

— кількість суб’єктів, які після прийняття рішення Рівненської міської ради звернуться із заявами (клопотаннями) щодо оформлення права на земельні ділянки в межах міста Рівного для зайняття господарською діяльністю.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше від дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності проводиться не пізніше ніж через два роки з моменту набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження кількості суб’єктів, які отримають рішення Рівненської міської ради про передачу у власність або надання в постійне користування або оренду земельних ділянок та які звернуться із заявами (клопотаннями) щодо передачі у власність або надання в постійне користування або оренду земельних ділянок, буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних.

Розробник проекту Порядку видачі рішень Рівненської міської ради про передачу у власність, надання в постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності – управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради.

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.