Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що є власністю територіальної громади м. Рівного

Август 05 15:57 2011

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ №_____ від_______

Керуючись п.7 ст.9 і п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» і з метою удосконалення і деталізації процедури проведення Рівненська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що є власністю територіальної громади м. Рівного (додається).
2. Вважати таким, що втратив чинність, Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, затверджений рішенням Рівненської міської ради від 7 червня 2007 року №772.
3. Надати повноваження щодо проведення конкурсів на право оренди майна, що є власністю територіальної громади м. Рівного, управлінню комунальною власністю міста виконавчого комітету Рівненської міської ради.
4. Це рішення підлягає опублікуванню в газеті Рівненської міської ради «Сім днів» і набуває чинності з моменту опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній комісії з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, постійній комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту населення, постійній комісії з питань науки, освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями та засобами масової інформації, постійній комісії з питань економічного розвитку, промисловості, інвестицій та підтримки підприємництва, постійній комісії з питань міського господарства, екології, транспорту і зв’язку, секретарю міської ради А. Грещуку і заступнику міського голови С. Васильчуку, а організацію його виконання – начальнику управління комунальною власністю Н. Поліщук.
Секретар міської ради Андрій ГРЕЩУК

П Р О Е К Т
Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що є власністю територіальної громади м. Рівного

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою удосконалення і деталізації процедури проведення конкурсу на право оренди майна, що є власністю територіальної громади м. Рівного, передбачених чинним законодавством України.
1.2. Цей Порядок поширюється на такі об’єкти оренди: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, організацій, їхніх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць); нерухоме майно – будівлі, споруди, приміщення та інше окреме індивідуально визначене майно (у т.ч. і рухоме), що належить до комунальної власності міста і не поширюється в разі оренди майна на короткий строк (не більш як п’ять днів без права продовження строку дії договору оренди).
1.3. Конкурс на право оренди нерухомого майна (далі – конкурс) проводить конкурсна комісія, створена орендодавцем. Комісія може бути створена як для визначення орендаря одного конкретного об’єкта, так і для визначення орендарів групи об’єктів. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

1. Оголошення конкурсу
1.1. Конкурс оголошується орендодавцем за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди.
1.2. Протягом трьох робочих днів після виникнення підстав для оголошення конкурсу, передбачених чинним законодавством України, орендодавець надсилає балансоутримувачу запит щодо кандидатур до складу конкурсної комісії. У разі звернення орендодавця балансоутримувач забезпечує огляд об’єкта оренди представникам орендодавця або членам конкурсної комісії, після оголошення конкурсу – учасникам конкурсу.
1.3. Оголошення про конкурс на право оренди комунального майна публікується в тижневику «Сім днів», за рішенням орендодавця додатково може публікуватись в іншій місцевій пресі та оприлюднюється на веб-сайті Рівненської міської ради. Оголошення повинне містити такі відомості: інформацію про об’єкт (назва, місцезнаходження, площа, інші характеристики); умови конкурсу; дату, час і місце проведення конкурсу; кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу); перелік матеріалів, які подають учасники конкурсу; іншу інформацію.
Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду з документами, передбаченими Переліком, до оголошення конкурсу, повідомляються (телефонограмою, письмово) орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання пропозицій (зобов’язань, проекту договору, відомостей про фінансовий стан) відповідно до умов конкурсу.

2. Умови конкурсу
2.1. Умовами конкурсу є:
розмір орендної плати; ефективне використання об’єкта за цільовим призначенням; дотримання вимог експлуатації об’єкта; компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди.
Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:
компенсація витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс; оплата виготовлення технічної документації на об’єкт оренди; здійснення певних видів ремонтних, оздоблювальних робіт, благоустрій прилеглої території; збереження/створення нових робочих місць; створення безпечних та нешкідливих умов праці; інші умови, з урахуванням пропозицій балансоутримувача; інші умови.
2.2. Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду майна, що є власністю територіальної громади міста Рівного. У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій.
2.3. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали: заяву про участь у конкурсі та документи, які передбачені Переліком, що визначається Фондом державного майна України, крім позицій 1,2,5,6,7,8,16,24. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає новий проект договору (додаток 1) і зобов’язання (додаток 2) відповідно до умов конкурсу.
2.3.1. Відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; копії установчих документів, завірені учасником конкурсу; звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; інформацію від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство.
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; виписку або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку. Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
2.3.2. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (додаток) та проект договору оренди з урахуванням наданих зобов’язань подаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс», завіреному печаткою юридичної особи або підписом фізичної особи.
2.3.3. Додаткові пропозиції до договору оренди, у разі оренди нерухомості – варіанти поліпшення орендованого майна. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс.

3. Конкурсна комісія
3.1. До складу конкурсної комісії входять заступник міського голови, представники орендодавця, представники балансоутримувача, представники управління, в підпорядкуванні якого перебуває балансоутримувач, представники депутатського корпусу Рівненської міської ради (кандидатури надаються організаційним відділом Рівненської міської ради).
3.2. Комісія утворюється в кількості ________ осіб. Склад комісії затверджується наказом орендодавця.
3.3. Основними завданнями та функціями комісії є: визначення умов та терміну проведення конкурсу; розгляд матеріалів і пропозицій учасників конкурсу; визначення переможця конкурсу; складання протоколів та подання на затвердження орендодавцю.
3.4. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців для з’ясування питань, пов’язаних із передачею об’єкта в оренду.
3.5. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.
3.6. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
3.7. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
Відповідальні працівники орендодавця, в установленому порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації: про учасників конкурсу, їхню кількість; про режим роботи і склад конкурсної комісії.
3.8. Засідання комісії є правомочним за умови участі в них: при чисельності комісії 5 чол. – не менш як 3 чол., при чисельності комісії 7 чол. – не менш як 5 чол.

4. Процедура проведення конкурсу
4.1. Зобов’язання (пропозиції) та інші матеріали учасників конкурсу після реєстрації в орендодавця подаються до підрозділу орендодавця (відділ), який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу. Ці конверти передаються голові комісії перед черговим засіданням комісії, на якому вони розпечатуються.
4.2. Надані учасниками конкурсу матеріали розглядаються на засіданні комісії. Учасник конкурсу, який не надав необхідні документи (або неправильно оформлені документи), пропозиції якого не відповідають умовам конкурсу, до участі в конкурсі не допускається, про що зазначається в протоколі засідання комісії.
4.3. Голова комісії в присутності членів комісії розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій. Конкурсні пропозиції, у яких зазначена вартість орендної плати нижча, ніж визначена в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі пропозиції заносяться в протокол з відміткою «не відповідає умовам конкурсу».
4.4. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
4.5. У разі відсутності пропозицій або відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.
4.6. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії, голова комісії має вирішальний голос, якщо під час прийняття рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися навпіл.
4.6. Після засідання комісії складається протокол, у якому зазначаються:
відомості про учасників конкурсу; зобов’язання (пропозиції) учасників; результати конкурсу. Протокол не пізніше як через 5 робочих днів після проведення засідання підписується всіма членами комісії. Орендодавець письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників та направляє переможцю конкурсу проект договору оренди. До умов договору оренди включається орендна плата, запропонована переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом 20-денного строку повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.
4.7. Діяльність комісії припиняється після підписання протоколу засідання комісії.
4.8. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, комісія продовжує свою діяльність та визначає повторно умови проведення конкурсу або приймає рішення про подальше використання приміщення.

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.